قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

۴۹ بازديد

قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ........... طراحی ویلا باغ................بین ..................................

............................که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ...............................

..................................................................که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ٬ به شرح زیر منعقد گردید :
قرارداد اجرای ساختمان با مصالح


ماده 1 _ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از :

اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی )

محوطه سازی ٬ حصار کشی ٬ راه اندازی و

تحویل .................................................................................................................................

اجرای بخش یا بخشهای ............. نقاشی ساختمان کلاسیک..........................................................

شامل : ................................................................................................................................

به استثنای : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

 

ماده 2 _ محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ...................................................................................................است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

 

ماده 3 _ مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ٬ با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر متر مربع زیر بنا ...........................مجموعا به حروف .............................................................................

(به عدد ) ....................................................ریال است . این مبلغ شامل :

- دستمزد ٬ تامین نیروی انسانی ٬ تهیه ماشین آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب کار است .

- دستمزد و تامین نیروی انسانی است و تهیه ماشین آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحب کار است .

این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

 

ماده 4 _ نحوه پرداخت :

مبلغ ( به حروف ) ..........................................( به عدد ) ...........................................ریال معادل ..............درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ...........................................................

( تضمین مورد قبول صاحب کار ) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت میگردد . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است .

ماده 5 _ مدت قرارداد :

مدت قرارداد ....... دانلود کتاب چک لیست ساختمان.......ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

 

ماده 6 _ نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم :

مجری موظف است در دفتر مخصوص ٬ کلیه مصالح مصرفی و ماشین آلات وابزار و وسایلی که توسط صاحب کار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل میشود ثبت نماید . از ماشین آلات و ابزار ٬ به خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عینا تحویل صاحب کار دهد .

جبران خسارت ناشی از عدم نگهداری و مصرف نا صحیح از ماشین آلات ٬ ابزار و وسایل مذکور به عهده مجری است . همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحب کار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد .

 

ماده 7 _ مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده . بازسازی داخل منزل بدون تخریب...........................................................................به نشانی : ..........................................................................................................................می باشد که از طرف صاحب کار به مجری معرفی شده است . چنانچه بعدا به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند ٬ صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

 قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

ماده 8 _ نحوه اندازه گیری سطح زیر بنا :

سطوح زیربنای ساختمان ٬ فضاهای ارتباطی ٬ راه پله ها ٬ خرپشته ٬ انباری ها ٬ اتاق نگهبان ٬ اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ٬ زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد ( دست انداز و جان پناه دیوار محسوب نمی شود ) دو سوم سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود سقف ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد یک دوم سطح آنها در محاسبات منظور میگردد .

حیاط خلوت ٬ نورگیر ٬ هواکش و پاسیو ٬ حداکثر تا شش متر مربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب می شود ٬ چنانچه سطح موارد مذکور بیش از شش متر مربع باشد یک سوم سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود ٬ ضمنا پیش آمدگی ها ٬ ایوان ها ٬ بالکن های بدون سقف و قرنیز ها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند .

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد .

 

ماده 9 _ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ٬ شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی ٬ برنامه زمان بندی کلی ٬ نقشه ها و پروانه های ساختمانی ٬ همچنین مشخصات فنی ٬ نقشه ها صورت مجلس ها ٬ توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

 

ماده 10 _ شرایط – مسولیت ها – اختیارات :

مسولیت تمامی عملیات اجرایی ٬ فنی و حقوقی موضو قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ٬ تعهدات ٬ اختیارات و مسولیت های طرفیت قراردادبه شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

 

ماده 11 _ نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار                                                                    امضای مجری / مدیر

 

https://www.evimshahane.com/ منبع

 

 

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.