قرارداد اجرای ساختمان

بزرگترین سایت تفریحی ایران

قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

۴۹ بازديد

قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ........... طراحی ویلا باغ................بین ..................................

............................که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ...............................

..................................................................که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ٬ به شرح زیر منعقد گردید :
قرارداد اجرای ساختمان با مصالح